فورم ثبت شکایات
 

رسیدگی به شکایات

به منظور رسیدگی به شکایت های، ناشی از فساد، غفلت وظیفوی، تبعیض و برخورد نا مناسب مسئولین و کارمندان شرکت انکشاف ملی، می توانید شکایت های تان را با ارائیه اسناد و مدارک به گونه ی آنلاین از طریق پیوند( pmisndc.gov.af/addComplain ) یا با فرستادن ایمیل به نشانی های: ndc.publicrelations@gmail.com ویا info@ndc.gov.af ثبت نمایید، همچنان می توانید از طریق صندوق رسیدگی به شکایات که در بخش پذیرش آمریت روابط عامه جابجا گردیده شکایت های تان را به صورت کتبی به ما بفرستید، ما به شکایت های موجه شما رسیدگی درست و بموقع نموده دوباره به شما اطمینان خواهیم داد.


نکات الزامی که شکایت کننده باید بداند :
 1. از محرمیت شکایت تان مطمئن باشید؛ هویت شما، شخص و اداره شکایت شده محفوظ و مصئون می باشد.
 2. برای رسیدگی به بهتر به شکایت ها کوشش نمایید شکایت تان واضح و مشخص باشد.
 3. برای ذخیره شدن فورم شکایت به جز بخش های اختیاری دیگر همه بخش ها باید به صورت دقیق و مشخص درج شود.
 4. صرف به شکایت های رسیدگی صورت می گیرد که مربوط به شرکت انکشاف ملی باشد لذا از درج مواردی که مربوط این شرکت نباشد خود داری نمایید.
 5. در صورت عدم رسیدگی به شکایت تان، طی یک هفته کاری؛ می توانید
  - به شماره 61 55 25 0785 تماس بگیرید
  - یا به ایمیل آدرس های: ndc.publicrelations@gmail.com ویا info@ndc.gov.af ایمیل بفرستید.
  - و یا به بخش رسیدگی به شکایت های آمریت روابط عامه شرکت انکشاف ملی مراجعه نموده، خواهان معلومات شوید.
 6. این فورم برای هرشکایتی که به اجراآت شرکت انکشاف ملی ارتباط داشته باشد قابل استفاده میباشد.
 7. جهت رسیدگی بهتر , شکایت باید تاحد ممکن واضح و مشخص باشد.

1 - ثبت معلومات شکایت کننده

آیا شکایت کننده شرکت است ؟

نوع شکایت


>